การประยุกต์ใช้ Nano Silica ในยางธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในใบพัดอากาศยานไร้คนขับ< ย้อนกลับ

       สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมมือกันพัฒนาคุณสมบัตินาโนในยางธรรมชาติเพื่อเพิ่มความแข็งแรงสำหรับใบพัดอากาศยานไร้คนขับโดยทำการ ปรับปรุงและออกสูตรยางธรรมชาติ อิพ็อกไซด์ และวิเคราะห์หาปริมาณการเกิดโครงสร้างทางเคมีที่เหมาะสมของปริมาณน้ำยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์ที่ผสมลงไปในอิพ็อกซี่เรซินและเพิ่มความแข็งแรงด้วยนาโนซิลิกา

         โดยจากผลการทดสอบสมบัติเชิงกล (Heardness, Shear, และ Impact Strength) พบว่า สูตรที่ได้คิดค้นร่วมกันที่ 3 เปอร์เซ็นต์ของยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์ ให้คุณสมบัติเชิงกลที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับอิพ็อกซี่เรซินที่ไม่ได้เติมยางธรรมชาติ และนาโนซิลิกา เนื่องจาก ยางมีคุณสมบัติที่ดูดซับพลังงานได้สูง จึงทำให้ทนต่อการรับแรงกระแทกได้ดี เมื่อนำมาใช้ต่อยอดในการทำให้ใบพัดอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ใช้ในสำนักงาน และยังเป็นการยืดอายุการใช้งานและลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใบพัดอากาศยานไร้คนขับภายในสำนักตลอดจนเพื่อให้เกิดการผลักดันในการประยุกต์ใช้ยางพาราตามแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมด้านการผลักดันอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ 

ดาวน์โหลดเอกสาร

วิดีโอ
ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการพัฒนาคุณสมบัตินาโนในยางธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงสำหรับใบพัด UAV

วิดีโอ