การระบุพื้นที่ป่าบุกรุกแบบอัตโนมัติ< ย้อนกลับ

เพื่อใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุก ด้วยการ พัฒนาขั้นตอน และวิธีการในการหาพื้นที่ป่าบุกรุกแบบอัตโนมัติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้กับ กรมป่าไม้
ดาวน์โหลดเอกสาร

วิดีโอ
ดาวน์โหลดเอกสาร

การระบุพื้นที่ป่าบุกรุกแบบอัตโนมัติ

วิดีโอ