การพัฒนาระบบพยากรณ์กระแสน้ำและติดตามคราบน้ำมันจากข้อมูลเรดาร์ชายฝั่ง< ย้อนกลับ

            ภัยพิบัติทางทะเล ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและความประมาทจากกิจกรรมของมนุษย์ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสินของผู้ประสบภัยเป็นอย่างมาก การค้นหาและกู้ภัยทางทะเล (Search and rescue) ถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการเหตุการณ์ภัยพิบัติทางทะเล การขาดเครื่องมือเพื่อช่วยสนับสนุนงานทางด้านนี้ ส่งผลทำให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปได้อย่างยากลำบาก

            ด้วยเหตุนี้ แบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อติดตามการเคลื่อนที่การลอยของวัตถุบนผิวทะเล จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ร่วมกับข้อมูลเรดาร์ชายฝั่งในระบบ High-frequency (HF coastal radar) เพื่อใช้ในการติดตามและจำลองเส้นทางการเคลื่อนที่การลอยของวัตถุบนผิวทะเล ด้วยหลักการพื้นฐานกลศาสตร์แบบลากรางจ์ (Lagrangian mechanics) จากนั้นจึงแสดงผลการจำลองเส้นทางการเคลื่อนที่ (Trajectory) ของวัตถุผ่านระบบการให้บริการแผนที่ทางอินเตอร์เน็ต (Web map service)

            เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความมั่นคงทางทะเลติดตามและคาดการณ์การเคลื่อนที่ของคราบน้ำมันที่รั่วไหลในทะเล สำหรับช่วยในการตัดสินใจ วางแผน และบรรเทาความรุนแรงของการเหตุการณ์ เป็นต้นเป็นการพัฒนาแบบจำลองในการพยากรณ์กระแสน้ำและติดตาม คราบน้ำมันจากข้อมูล HF Radar ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ขนาดใหญ่ (Geospatial Big Data) โดยใช้หลักการของ Geospatial Data Mining และ Machine Learning ร่วมกับการประมวลผลด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing ซึ่งสามารถรองรับ ข้อจำกัดด้านขีดความสามารถในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่   
http://coastalradar.gistda.or.th
ดาวน์โหลดเอกสาร

วิดีโอ
ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการวิจัยพยากรณ์กระแสน ้าจากข้อมูลเรดาร์ชายฝั่ง

แบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุบนผิวทะเล

วิดีโอ