การสำรวจศักยภาพของพื้นที่รับน้ำ (แก้มลิง)< ย้อนกลับ

            พื้นที่ส่วนใหญ่ที่เกิดน้ำท่วมขังมาจากเหตุผลคือเป็นพื้นที่ที่เป็นทางระบายน้ำตามธรรมชาติ เมื่อความเจริญของเมืองเข้ามา มีการก่อสร้างถนน อาคาร และโครงการจัดสรรต่างๆ ซึ่งไปกีดขวางทางไหลของน้ำ ทำให้เกิดการท่วมขังในพื้นที่ การฝังท่อระบายน้ำตามขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำ เพื่อข้ามแนวถนนที่ขีดขวาง และให้ตรงตำแหน่งจุดรวมน้ำของทางน้ำไหล จึงเป็นแนวทางที่ช่วยการระบายน้ำได้ อีกกรณีหนึ่งคือเมื่อน้ำสามารถข้ามไปได้แล้วต้องมีเส้นทางการระบายออกจากพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป เหตุผลอีกประการหนึ่งคือการระบายน้ำตามแนวถนน แล้วไปรวมกันบริเวณสี่แยก เพื่อลงท่อน้ำใหญ่ตามแนวสายหลักของการระบายน้ำ เป็นธรรมชาติที่น้ำตามสายรองจะต้องชะลอความเร็วเพื่อรอการระบายน้ำจากเส้นทางหลักก่อนแล้วจึงระบายน้ำตามสายรอง ประการสุดท้ายคือการวางท่อตามแนวถนนซึ่งโดยปกติในการก่อสร้างจะวางเป็นระดับเดียวกับแนวถนน แต่ในบางจุดที่เป็นเส้นทางถนนผ่านแนวภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะ มีการยกตัวของถนนส่วนปลาย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ การเจาะระบายน้ำออกจากพื้นที่ตามแนวระบายน้ำโดยท่อลอดที่มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณน้ำตามพื้นที่รับน้ำ จะทำให้การระบายน้ำได้ดีขึ้น

            รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อแสดงให้เห็นความคืบหน้าตามวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งและข้อสาม ในขั้นตอนต่อไป จะได้วิเคราะห์พื้นที่รับน้ำร่วมกับตัวแปรต่างๆเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยมองโจทก์แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรกดูศักยภาพของน้ำที่ไหลเข้าแก้มลิงตลอดลำพระเพลิง และส่วนที่สองคือปริมาณน้ำที่ไหลเข้าตำแหน่งน้ำท่วมเพื่ออาจเป็นข้อมูลให้กับสำนักงานระบายน้ำส่วนท้องถิ่นได้นำไป พิจารณาแก้ไขปัญหาแต่ละตำแหน่งต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

วิดีโอ
ดาวน์โหลดเอกสาร

การใช้เครื่องมือรังวัดตำแหน่งด้วยระบบดาวเทียม GNSS ขนาดเล็ก และการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ

วิดีโอ