การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์เพาะปลูกข้าวด้วยชีพลักษณ์พืชพรรณจากข้อมูลดาวเทียม Landsat-8< ย้อนกลับ

การพัฒนาระบบติดตามการเพาะปลูกข้าว ถือเป็นภารกิจสำคัญอันหนึ่ง เนื่องจากข้าวเป็นพืชเพาะปลูกที่มีผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic) ของประเทศ เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล (Remote Sensing) และข้อมูลดาวเทียม (Satellite Data) สามารถนำมาใช้เพื่อติดตามการปลูกข้าวบริเวณกว้างในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศได้

 

ข้อมูลดาวเทียม Landsat 8 ถือเป็นข้อมูล ที่นิยมนำมาใช้ในการติดตามเพาะปลูกข้าว เนื่องจากมีข้อมูลทุก ๆ 16 วัน โดยมีความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial Resolution) เท่ากับ 30 เมตร แต่เนื่องจาก Landsat 8 เป็นดาวเทียมเชิงแสง (Optical Satellite) มีข้อจำกัด คือ ไม่สามารถถ่ายภาพทะลุเมฆได้ ซึ่งจะเกิดปัญหาอย่างมากสำหรับประเทศในเขตร้อนเช่นประเทศไทย งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาระเบียบวิธีในการประมวลผลกราฟชีพลักษณ์พืชพรรณ (Vegetation Phenology) ที่ได้จากข้อมูล Landsat 8 เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากเมฆ  

ดาวน์โหลดเอกสาร

วิดีโอ
ดาวน์โหลดเอกสาร

ACOMPARISONOFGROUNDANDSATELLITEBASEDPHENOLOGIES FORMONITORINGRICEFIELD

การติดตามข้าว

วิดีโอ