การพัฒนาต้นแบบเครื่องมือภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดการพื้นที่อากาศ Geo-Informatics Platform for Aviation (GISAVIA)< ย้อนกลับ

ปริมาณการจราจรทางอากาศของโลกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน จากการศึกษาพบว่าปริมาณการจราจรทางอากาศในภูมิภาคนี้จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดและจะเป็นภูมิภาคที่มีปริมาณการจราจรทางอากาศมากที่สุดในโลกในอนาคตอันใกล้ เพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีของประเทศไทย ซึ่งมีข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณใจกลางของอาเซียน ในการเข้าไปมีบทบาทด้านการคมนาคมทางอากาศในภูมิภาค
 
ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพของระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการพื้นที่อากาศให้มีความสมดุลกับปริมาณการจราจรเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้ตามปริมาณความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น
 
จากประสบการณ์ที่ยาวนานของ สทอภ. ในการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการที่ สทอภ. มีขีดความสามารถอยู่แล้วในปัจจุบันในการพัฒนาและให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานเพื่อการเดินอากาศคณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่าองค์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์เหล่านี้ สามารถนามาพัฒนาต่อยอด ให้เป็นนวัตกรรม โดยพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมสาหรับรับข้อมูล  (Acquisition), รวบรวม (Integration/Assimilation) วิเคราะห์ (Analysis)  และแสดงผลข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนจัดการพื้นที่อากาศและการจัดการจราจรทางอากาศให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรทางอากาศซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญอย่างมากต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป
 
นอกจากนี้ การพัฒนาระบบดังกล่าวยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบิน และลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นผู้นาด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการบินในภูมิภาคอาเซียนและนาไปสู่การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการบินอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
ดาวน์โหลดเอกสาร

วิดีโอ
ดาวน์โหลดเอกสาร

Geo Informatics Platform for Aviation

โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบเครื่องมือภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดการพื้นที่อากาศ

วิดีโอ