การประมาณค่าไอน้ำในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์จากข้อมูล GNSS< ย้อนกลับ

เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินปริมาณไอน้ำ (Precipitable water vapor) ในชั้นบรรยากาศของประเทศไทยจากสัญญาณ GNSS โดยใช้แบบจำลองท้องถิ่น (Local model) ของอุณหภูมิเฉลี่ยในชั้นบรรยากาศ (Mean atmospheric temper ature) ซึ่งผลการวิจัยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการเกษตร และ ภัยพิบัติ และเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการติดตั้งสถานี ContinuouslyOperating Reference Station (CORS) เพื่อรับสัญญาณ GNSS อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐอีกทางหนึ่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

วิดีโอ
ดาวน์โหลดเอกสาร

Deriving the Mean Tropospheric Temperature Model using AIRS and AMSU for GNSS Precipitable Water Vapour Estimation

วิดีโอ