ห้องปฏิบัติการ : GALAXI< ย้อนกลับ

GALAXI เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมการบินและอวกาศ ในการสร้างบุคลากรด้านวิศวกรรมร่วมกับภาคการศึกษา รวมทั้งให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure - NQI) โดยมุ่งเน้นด้านในอุตสาหกรรม Aerospace โดยเฉพาะ

ดาวน์โหลดเอกสาร

วิดีโอ
ดาวน์โหลดเอกสาร

วิดีโอ