การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการตรวจสอบวิเคราะห์อัตราการรอดตายและประเมินปริมาตรไม้ในพื้นที่สวนไม้ยูคาลิปตัส< ย้อนกลับ

              ยูคาลิปตัส จัดเป็นไม้เศรษฐกิจโลก มีถิ่นกำเนิดในทวีปออสเตรเลีย ซึ่งมีมากกว่า 700 สายพันธุ์ แต่มีเพียงไม่กี่สายพันธุ์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทย ยูคาลิปตัสต้นแรกของประเทศไทยได้ปลูกไว้เพื่อเป็นไม้ประดับเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาบริเวณพระที่นั่งวิมานเมฆ ไม้ยูคาลิปตัสได้มีการปลูกเชิงพาณิชย์เพื่อใช้ใน อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบข้อมูลของผลผลิตของแปลงปลูกยูคาลิปตัส เมื่อถึงรอบตัดฟัน ในรูปของปริมาตร หรือน้ำหนัก เพื่อที่จะประเมินค่าในรูปแบบของตัวเงินต่อไป
               ในปัจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ได้มีบทบาทอย่างมากในการจัดการแปลงปลูก ยูคาลิปตัส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประยุกต์ใช้ Unmanned Aerial Vehicle (UAV) โดย UAV ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้เก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ หรือ ข้อมูลชนิดอื่นๆ สำหรับระบบภูมิสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนำอากาศยานไร้นักบินที่ติดตั้งตัวรับรู้ (sensors) ต่างๆ เช่น กล้องถ่ายภาพนิ่งกล้องวิดีโอ GPS และ IMU (Inertial Measurement Unit) ซึ่งสามารถรวบรวมและประมวลข้อมูลออกมาในรูปแบบต่างๆ โดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลแบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข (digital map) ภาพแบบรอบทิศทาง (panoramic view) และ ภาพที่มีความเชื่อมโยงถึงตำแหน่ง ดังนั้นการใช้ UAV ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิสารสนเทศจึงทำให้เกิดการรวบรวมข้อมูลที่รวดเร็ว ใช้ทรัพยากรบุคคลน้อย และมีประสิทธิภาพประเมินสภาพของพื้นที่อย่างแม่นยำ
              จากประโยชน์ของการใช้ UAV ดังที่ได้กล่าวมาจึงมีความเป็นไปได้ที่จะนำ UAV มาใช้ในการจัดการแปลงปลูกยูคาลิปตัสที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ผลิตภัณฑ์หลักที่ได้จากการประมวลผลภาพถ่ายจาก UAV คือ ภาพถ่าย Orthophoto และแบบจำลองพื้นผิวเชิงเลข (Digital Surface Model, DSM) มาวิเคราะห์เพื่อสกัดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการแปลงปลูกยูคาลิปตัสได้ 

ดาวน์โหลดเอกสาร

วิดีโอ
ดาวน์โหลดเอกสาร

การประยุกต์ใช้ Unmanned Aerial Vehicle (UAV) ในพื้นที่สวนไม้ยูคาลิปตัส

วิดีโอ