การพัฒนาระบบปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน< ย้อนกลับ

 • VOSSCA:
  โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการควบคุมและทดสอบประกอบดาวเทียม (Versatile Operation System for Satellite Control and Administration)
  เพื่อเป็นระบบปฏิบัติการควบคุมดาวเทียม สำหรับดาวเทียมไทยโชต และดาวเทียมดวงอื่น ๆ
 • WATER:
  โครงการพัฒนาจานสายอากาศความถี่ S-Band ต้นแบบ
  (Wise Antenna of Transmission Execution & Receiving System)
  เพื่อส่งคำสั่ง และรับข้อมูลดาวเทียม ในย่านความถี่ S-Band
 • EMERALD:
  โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และประมวลผลวงโคจรดาวเทียม
  (The Development of Satellite Orbit Analysis and Determination Processing System)
  เพื่อการคำนวณชุดข้อมูลวงโคจรดาวเทียม สำหรับภารกิจการวางแผนถ่ายภาพและการติดต่อสื่อสารกับดาวเทียม
 • OPTEMIS:
  โครงการพัฒนาเครื่องมือวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายภาพ
  (Operation Planning Tool for Earth-observation Missions)
  ระบบบริหารจัดการดาวเทียมสำรวจโลก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานดาวเทียมไทยโชต และระบบดาวเทียมหลายดวง
 • SIPROs:
  โครงการพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการผลิตข้อมูลและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการดาวเทียมไทยโชต
  (Self develop Image Processing system for THAICHOTE satellite)
 • GASS:
  โครงการจัดสร้างศูนย์ผลิตภัณฑ์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมแบบพร้อมใช้
  (Global Archive for Standard Satellite imagery)
 
 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการพัฒนาจานสายอากาศความถี่ S-Band ต้นแบบ

โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการควบคมุและทดสอบประกอบดาวเทียม

ระบบปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมไทยโชตทดแทนระบบเดิม

โครงการขยายผลระบบ EMERALD ให้สามารถทา การคำนวณวงโคจร กับดาวเทียมดวงอื่นๆ ระยะที่ 1

โครงการพัฒนาเครื่องมือวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายภาพ ระยะที่ 3

Self develop image processing system for THAICHOTE satellite (SIPROs)

โครงการพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการผลิตข้อมูลและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการดาวเทียมไทยโชต ระยะที่ 3

Global Archive for Standard satellite Imageries (GASS)

สทอภ. พัฒนาศูนย์ผลิตภัณฑ์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมแบบพร้อมใช้แบบรวมศูนย์

วิดีโอ