ผลงานทางวิชาการ

คู่มือ สวภ. ปี 2561 > บริการวิชาการ

เรื่อง คู่มือขั้นตอนการบริหารจัดการเงินทดรองจ่ายของ สวภ.

โดย นางสาวอิศริยา ทิพยวัฒน์

เผยแพร่ใน เดือนสิงหาคม 2561

เรื่อง คู่มือกระบวนการขออนุมัตินำเสนอบทความวิชาการ ของ เจ้าหน้าที่ สทอภ.

โดย นางสาวธันย์ชนก คล่องแคล่ว

เผยแพร่ใน เดือนสิงหาคม 2561

เรื่อง คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

โดย นางสาวศรีลักษณ์ พัฒนานุรักษ์สกุล

เผยแพร่ใน เดือนสิงหาคม 2561

เรื่อง คู่มือกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษา สหกิจ

โดย นางสาวภัทราภรณ์ วีรพัฒนกิจ

เผยแพร่ใน เดือนสิงหาคม 2561

เรื่อง คู่มือกระบวนการเบิกเงินเพิ่มพิเศษเหมาจ่ายรายเดือน

โดย นางสาวภัทราภรณ์ วีรพัฒนกิจ

เผยแพร่ใน เดือนสิงหาคม 2561

เรื่อง คู่มือกระบวนการเบิกค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่มในการจัดประชุม

โดย นางสาวภัทราภรณ์ วีรพัฒนกิจ

เผยแพร่ใน เดือนสิงหาคม 2561

เรื่อง แบบฟอร์ม RD.01

โดย นางสาวธันย์ชนก คล่องแคล่ว

เผยแพร่ใน เดือนสิงหาคม 2561

เรื่อง แบบฟอร์ม FD.01

โดย นางสาวธันย์ชนก คล่องแคล่ว

เผยแพร่ใน เดือนสิงหาคม 2561

เรื่อง แบบฟอร์มขออนุมัติหลักการก่อนเดินทางต่างประเทศ

โดย นางสาวธันย์ชนก คล่องแคล่ว

เผยแพร่ใน เดือนสิงหาคม 2561

เรื่อง กรอบเหตุผลและข้อมูลที่นักวิจัยควรนำเสนอแก่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ

โดย นางสาวธันย์ชนก คล่องแคล่ว

เผยแพร่ใน เดือนสิงหาคม 2561