ผลงานทางวิชาการ

คู่มือ สวภ. ปี 2561 > กลุ่มวิชาการ

เรื่อง คู่มือการแปลภาพพื้นที่เพราะปลูกข้าวด้วยข้อมูลดาวเทียม RADASAT-2

โดย นางสาวเมธาวี ศรีสวัสดิ์

เผยแพร่ใน เดือนสิงหาคม 2561