ผลงานทางวิชาการ

2561 > Aviation

เรื่อง Hybrid Metaheuristic for Air Traffic Management with Uncertainty

โดย ดร.ศุภัชชา ชัยเมธานันท์

เผยแพร่ใน วารสาร Recent Developments of Metaheuristics Operations Research/Computer Science Interfaces Series

เรื่อง Geo-Informatics Platform for Aviation

โดย ดร.ศุภัชชา ชัยเมธานันท์

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th International Workshop on ATM/CNS (EIWAC 2017) ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง Optimization of Military Missions Impact on Civilian 4D Trajectories

โดย ดร.ศุภัชชา ชัยเมธานันท์

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th International Workshop on ATM/CNS (EIWAC 2017) ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง Mission Planning for a Non-Homogeneous Earth Observation Satellite Constellation for Disaster Response

โดย นายวสันชัย วงศ์สันติวนิช

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการนานาชาติ SpaceOps 2018 ณ เมืองมาร์แซย์ ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561