ผลงานทางวิชาการ

2561 > Network

เรื่อง ระบบสืบค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางแบบออนไลน์ สทอภ. (GISTDA One Archive)

โดย นายภัทราวุฒิ ภู่ทอง

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ GeoInfotech 2018 จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การพัฒนาระบบผลิตข้อมูลภาพจากดาวเทียมไทยโชต ด้วยเทคนิค Pan-sharpened แบบอัตโนมัติ ด้วยภาษาไพธอน (THAICHOTE Pan-sharpened image technique by using Python script development)

โดย นางสาวดลพร พิมพิชัย

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ GeoInfotech 2018 จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การศึกษากระบวนการวิธีการผสานข้อมูล แบบจำลองความสูงภูมิประเทศของโครงการ JICA และ MOST เพื่อศึกษาคุณภาพและความเหมาะสมของข้อมูลที่ได้จากการผสาน

โดย นายณัฐพงศ์ เอกศิริพงษ์

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ GeoInfotech 2018 จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การพัฒนา Web Application เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ บนแพลตฟอร์ม GISTDA Portal

โดย นางสาวอรพรรณ เฉลิมศิลป์

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ GeoInfotech 2018 จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561