ผลงานทางวิชาการ

2561 > GNSS

เรื่อง การปรับค่าพิกัดสถานีฐานอ้างอิง GNSS ทำงานต่อเนื่องของประเทศไทย เข้าสู่ระบบพิกัดอ้างอิงสากล

โดย นางสาวดรุณี พรมโชติ นายชัยพร กิจประชา นางสาวปทุมพร พวงเพ็ชร

เผยแพร่ใน วารสาร สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (RESGAT) ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ

เรื่อง การทดสอบประสิทธิภาพของโครงข่ายสถานีอ้างอิงค่าพิกัดแบบต่อเนื่อง บริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล

โดย นายนิติ เธียรถาวร

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ GeoInfotech 2018 จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง Positioning accuracy analyses on GPS single point positioning determination with GAGAN correction services in Thailand

โดย นางสาวดรุณี พรมโชติ นางสาวปทุมพร พวงเพ็ชร นายชัยพร กิจประชา

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ ECTI-CON 2018 จัดขึ้น จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561