ผลงานทางวิชาการ

2561 > Space

เรื่อง Integration and installation of the low cost C-band receiving system for Himawari-8 satellite

โดย นายธีระภัทร เจริญปรุ

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ ECTI-CON 2018 จัดขึ้น จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561

เรื่อง The Improvement of System Architecture for Robustness Control of Hexapod Antenna Tracking

โดย นายลิขิต วรานนท์

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ ECTI-CON 2018 จัดขึ้น จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561

เรื่อง The 1st Thailand 3U CubeSat Conceptual Design for Space Exploration: Cosmic Ray Detection

โดย ดร.อัมรินทร์ พิมพ์หนู

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการนานาชาติ 4S Symposium 2018 ณ เมืองซอร์เรนโต้ ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561

เรื่อง Performance Evaluation of SIPROs Level 2A Products for Different Digital Elevation Models and Interpolation Methods

โดย นายภูมิ พิธิ์พัฒนโย นายประโยชน์ ปวงจักร์ทา และนายธนันธร เอี่นมอ่อง

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ ECTI-CON 2018 จัดขึ้น จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561

เรื่อง An Aeroponic Technology for Microgravity Plant Experiments on Earth

โดย ดร.อัมรินทร์ พิมพ์หนู

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ ECTI-CON 2018 จัดขึ้น จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561