ผลงานทางวิชาการ

2561 > Geo Informatics

เรื่อง การพัฒนาตัวกรองอนุภาคเพื่อระบบระบุพิกัดและติดตามของวัตถุอวกาศด้วยชุดข้อมูลภาพแบบ Passive จากกล้องโทรทรรศน์ภาคพื้นดิน

โดย ดร.ฌานิกา สุขวัฒนวิจิตร

เผยแพร่ใน วารสาร สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (RESGAT) ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ

เรื่อง เรื่อง การจำแนกพื้นที่ไฟป่าจากข้อมูล Landsat 5 TM ด้วยวิธี CANFET

โดย ดร.ฌานิกา สุขวัฒนวิจิตร

เผยแพร่ใน วารสาร สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (RESGAT) ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ

เรื่อง การพัฒนากระบวนการแปลตีความการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบอัตโนมัติจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8

โดย นางสาวสุวลักษณ์ นาคยา

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ GeoInfotech 2018 จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง An Adaptive Gaussian filter for merging JICA and MOST DEM

โดย นางสาวกาญจนา เกิดกุรัง

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ ECTI-CON 2018 จัดขึ้น จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561

เรื่อง Automatic Detection of Forest Fire Burnt Scar from Landsat-8 Image of Northern Part of Thailand

โดย ดร.วรินทร์ธร เกียรติกรทวียศ

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ ECTI-CON 2018 จัดขึ้น จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561