ผลงานทางวิชาการ

2561 > Climate

เรื่อง Detection of Phytoplankton Blooms in the Upper Gulf of Thailand Using Sentinel-3A OLCI Imagery โดย นายธีรวัฒน์ สุวรรณเลิศเจริญ

โดย นายธีรวัฒน์ สุวรรณเลิศเจริญ

เผยแพร่ใน วารสาร The Environment and Natural Resources Journal

เรื่อง Forest Fire Risk Forecasting in the Upper North Region of Thailand

โดย นางสาวศศิประภา แถวถาทำ

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 38th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS) 2017 จัดขึ้น ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2560

เรื่อง ANALYZING THE EFFECTS OF LAND USE CHANGES FOR LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY ASSESSMENT : A CASE STUDY OF LABLAE DISTRICT, UTTRADIT PROVINCE,THAILAND

โดย นางภัทรกร แสงระวี

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 38th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS) 2017 จัดขึ้น ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2561