ผลงานทางวิชาการ

2560 > Agriculture

เรื่อง On the Multi-resolution Image Land Cover Mapping Using Deep Learning

โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน

เผยแพร่ใน งานประชุมนานาชาติ ICICTES 2017 : The 8th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems ระหว่างวันที่ 7 - 9 พ.ค. 60 ณ บางแสน ชลบุรี

เรื่อง A Subpixel Classification Algorithm Based on a Random Forest Approach

โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน

เผยแพร่ใน งานประชุมนานาชาติ ICICTES 2017 : The 8th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems ระหว่างวันที่ 7 - 9 พ.ค. 60 ณ บางแสน ชลบุรี

เรื่อง Brown Plant Hopper Damage Monitoring in Rice Using Field Imaging Spectrocopy

โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน

เผยแพร่ใน งานประชุมนานาชาติ ACRS 2016 ระหว่างวันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2559 ณ ประเทศศรีลังกา

เรื่อง Correlation between Ground-Based and Landsat 8 Image for Modeling Rice Crop Phenology

โดย ดร.นรุตม์ สุนทรานนท์

เผยแพร่ใน งานประชุมนานาชาติ ACRS 2016 ระหว่างวันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2559 ณ ประเทศศรีลังกา