ผลงานทางวิชาการ

2560 > SAR

เรื่อง Object-based data fusion for land cover classification using COSMO-SKYMED SAR and THAICHOTE optical images

โดย ดร.ฌานิกา สุขวัฒนวิจิตร

เผยแพร่ใน งานประชุมนานาชาติ 2017 SPIE REMOTE SENSING ระหว่างวันที่ 11 - 14 กันยายน 2560 ณ ประเทศโปแลนด์