ผลงานทางวิชาการ

2560 > Geo Informatics

เรื่อง Fifteen Years of Warming on the Land Surface of Thailand from MODIS Surface Temperature Observations

โดย ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร และ ดร.นรุตม์ สุนทรานนท์

เผยแพร่ใน งานประชุมนานาชาติ 36th INCA INTERNATIONAL CONGRESS on CARTOGRAPHY FOR ANALYSIS AND MANAGEMENT OF CLIMATE CHANGE ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศอินเดีย

เรื่อง Application of GIS for Earthquake Hazard Assessment Base on RADIUS Method Case Study of Bangkok

โดย นายธัญวิชญ์ จิตรภักดี

เผยแพร่ใน งานประชุมนานาชาติ Asia GIS 2017 ระหว่างวันที่ 5 - 7 มกราคม 2560 ณ ประเทศฮ่องกง