ผลงานทางวิชาการ

2560 > Image Understanding

เรื่อง Robust Regression in Extrinsic Calibration between Camera and Single Line Scan Laser Rangefinder

โดย ดร.ภานุ เศรษฐเสถียร

เผยแพร่ใน งานประชุมนานาชาติ ICICTES 2017 : The 8th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems ระหว่างวันที่ 7 - 9 พ.ค. 60 ณ บางแสน ชลบุรี

เรื่อง Comparison of Multiple Techniques for Cloud Cover Estimation using THAICHOTE Satellite Image

โดย ดร.วรินทร์ธร เกียรติกรทวียศ

เผยแพร่ใน งานประชุมนานาชาติ ACRS 2016 ระหว่างวันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2559 ณ ประเทศศรีลังกา