ผลงานทางวิชาการ

2560 > Space

เรื่อง การพัฒนาระบบคำนวณการควบคุมวงโคจรดาวเทียมไทยโชต

โดย ประกาศิต อุดมธนะธีระ โชติกา โฆษิตรัฐพัชรสุข และ มานพ อ้อพิมาย

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ ELECTRICAL ENGINEERING CONFERENCE (EECON-39) ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง การพัฒนาระบบตรวจสอบและแสดงผลวงโคจรดาวเทียมไทยโชต: THAICHOTE Live

โดย สิริภัทร์ ป้อมเย็น กีรติ พุทธสุวรรณ และ เสกสรร จตุรัส

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ ELECTRICAL ENGINEERING CONFERENCE (EECON-39) ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง ระบบจำลองการโคจรของดาวเทียมและวัตถุอวกาศ

โดย กฤตณัฐ วรนันทิกรกุล พรอักษร นิเทศสุนทร คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์ และ พิชชาภรณ์ อัมพรายน์

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ ELECTRICAL ENGINEERING CONFERENCE (EECON-39) ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง Large Scale 4D Trajectory Planning

โดย ดร.ศุภัชชา ชัยเมธานันท์

เผยแพร่ใน วารสาร LECTURE NOTES IN ELECTRICAL ENGINEERING

เรื่อง A Distributed Air Traffic Flow Management Model for European Function Airspace Blocks

โดย ดร.ศุภัชชา ชัยเมธานันท์

เผยแพร่ใน งานประชุมนานาชาติ TWELFTH USA/EUROPE ATM R&D SEMINAR ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2560 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรื่อง Distributed Spacecraft Path Planning and Collision Avoidance via Reciprocal Velocity Obstacle Approach

โดย ดร.สิทธิพร ชาญนำสิน

เผยแพร่ใน งานประชุมนานาชาติ 2017 AAS/AIAA Astrodynamics SPECIALIST CONFERENCE -STEVENSON, WA สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2560

เรื่อง Blackbox to Open Innovation: Experience in Self Learning in Developing Its Own Satellite Control System - the Vossca

โดย ดร.ศุภัชชา ชัยเมธานันท์ และ นางสาว อัญญ์ชญาษิณี โควสุวรรณ

เผยแพร่ใน งานประชุมนานาชาติ 68th INTERNATIONAL ASTRONAUTICAL CONGRESS 2017 (68th IAC 2017) ระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2560 ณ ประเทศออสเตรเลีย