ผลงานทางวิชาการ

2559 > SAR

เรื่อง THE ASSOCIATED SATELLITE IMAGERY AND COASTAL RADAR FOR OIL SPILL MONITORING

โดย นายณัทธร แก้วภู่

เผยแพร่ใน งานประชุม ACRS 2015 วันที่ 19-23 ตุลาคม 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

เรื่อง THE STUDY OF LAND USE, LAND COVER AND COASTAL CHANGE IN CHANTHABURI PROVINCE, THAILAND, USING COSMO-SKYMED X BAND AND RADARSAT-2 C-BAND

โดย น.ส.วิมล พัฒน์ทอง

เผยแพร่ใน งานประชุม ACRS 2015 วันที่ 19-23 ตุลาคม 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์