ผลงานทางวิชาการ

2559 > Climate

เรื่อง Deriving the Mean Tropospheric Temperature Model using AIRS and AMSU for GNSS Precipitable Water Vapour Estimation

โดย ดร.ภานุ เศรษฐเสถียร

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการนานาชาติ ION GNSS+ 2016 ระหว่างวันที่ 12 - 16 กันยายน 2559 ณ เมืองพอร์ตแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรื่อง Understanding spatio-temporal variation of vegetation phenology and rainfall seasonality in the monsoon Southeast Asia

โดย ดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์ ดร.ฐนิตา เสือป่า

เผยแพร่ใน วารสารวิชาการ Environmental Research

เรื่อง The Estimating of the Great Lakes Net Basin Supply: Implications for Water Level Fluctuations

โดย ดร.สิทธิศักดิ์ หมูคำหล้า

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 23rd SPIE Remote Sensing ระหว่างวันที่ 25 ก.ย. 59 – 30 ก.ย. 59 ณ Edinburgh UK

เรื่อง A Decade of Changing Surface Energy Balance Components over a Large Water Region

โดย ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 23rd SPIE Remote Sensing ระหว่างวันที่ 25 ก.ย. 59 – 30 ก.ย. 59 ณ Edinburgh UK