ผลงานทางวิชาการ

2559 > Agriculture

เรื่อง การประมวลผลชีพลักษณพืชพรรณระหวางรูปภาพ Field Server และ Landsat 8 เพื่อเปรียบเทียบปฎิทินเพาะปลูกขาว

โดย ดร.นรุตม์ สุนทรานนท์

เผยแพร่ใน วารสารวิชาการ RESGAT (สสวท.) ปีที่ 17 ฉบับพิเศษ

เรื่อง Accurate Crop Cultivation Date Estimation from MODIS using NDVI Phases and the Extended Kalman Filter

โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน

เผยแพร่ใน งานประชุม ECTI-CON 2016 วันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยเเล้งรายสัปดาห์โดยใช้เทคนิคกรสำรวจข้อมูลระยะไกลแบบอัตโนมัติ

โดย น.ส.วรนุช จันทร์สุริย์

เผยแพร่ใน วารสารวิชาการ RESGAT (สสวท.) ปีที่ 17 ฉบับพิเศษ

เรื่อง Support Vector Regression for Rice Age Estimation Using Satellite Imagery

โดย ดร.ภานุ เศรษฐเสถียร

เผยแพร่ใน งานประชุม ECTI-CON 2016 วันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง A COMPARISON OF GROUNDAND SATELLITE BASED PHENOLOGIES FOR MONITORING RICE FIELD

โดย ดร.นรุตม์ สุนทรานนท์

เผยแพร่ใน งานประชุม ACRS 2015 วันที่ 19-23 ตุลาคม 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

เรื่อง Potential of Sugar cane monitoring using Synthetic Aperture Radar in Central Thailand

โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน

เผยแพร่ใน งานประชุม ACRS 2015 วันที่ 19-23 ตุลาคม 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

เรื่อง Tuning the Extended Kalman Filter for Rice Cultivation Date Estimation in Tropical Areausing MODIS NDVI data

โดย ดร.ภานุ เศรษฐเสถียร

เผยแพร่ใน งานประชุม ACRS 2015 วันที่ 19-23 ตุลาคม 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์