ผลงานทางวิชาการ

2559 > Network

เรื่อง Control Plane Handoff Analysis for IP Mobility

โดย ดร.ดิชพงษ์ ภูมิเกียรติศักดิ์

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการนานาชาติ 9th IFIP International Conference Wireless and Mobile Networking Conference (WMNC 2016) ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2559 ณ เมือง Colmar ประเทศฝรั่งเศส