ผลงานทางวิชาการ

2559 > Material

เรื่อง การประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติเพื่อป้องกันการแตกหักของใบพัดอากาศยานไร้คนขับ

โดย นางสาวบุษยมาศ เพชรทอง

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2559 ณ มอ.สงขลา จังหวัดสงขลา