ผลงานทางวิชาการ

2559 > Space

เรื่อง 3D Trajectory Planning of Aerial Vehicles Using RRT

โดย นายภวิศ แพร่ภัทร

เผยแพร่ใน วารสาร IEEE TRANSACTIONS ON CONTROL SYSTEMS TECHNOLOGY

เรื่อง First Development S-Band Antenna System for THAICHOTE Satellite Control Ground Station

โดย นายลิขิต วรานนท์

เผยแพร่ใน งานประชุม ECTI-CON 2016 วันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง THAICHOTE Level 1A Production using SIPRO Procedure

โดย นางสาวสรารักษ์ ธนารัตน์

เผยแพร่ใน งานประชุม ECTI-CON 2016 วันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง MISSION PLANNING TOOL FOR THAICHOTE EARTH OBSERVATION SATELLITE

โดย นายวสันชัย วงศ์สันติวนิช

เผยแพร่ใน งานประชุม ACRS 2015 วันที่ 19-23 ตุลาคม 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

เรื่อง BIASED RANDOM KEY GENETIC ALGORITHM FOR MULTIPLE PRIORITIES TASK SCHEDULING APPLIED TO EARTH OBSERVING SATELLITE MISSION

โดย ดร.พันธ์วดี ตั้งพัฒนากูล

เผยแพร่ใน งานประชุม ACRS 2015 วันที่ 19-23 ตุลาคม 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

เรื่อง INTER-SATELLITE LINK ASSESSMENT FOR THAICHOTE EOS SATELLITE COMMUNICATION ENHANCEMENT

โดย นายลิขิต วรานนท์

เผยแพร่ใน งานประชุม ACRS 2015 วันที่ 19-23 ตุลาคม 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

เรื่อง Orbit Control Maneouvre Module for Thaichote Satellite

โดย นายพรเทพ นวกิจกนก

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการนานาชาติ 6th CSA-IAA Conference on Advanced Space Technology ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2558 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เรื่อง Large Scale 4D Trajectory Planning

โดย ดร.ศุภัชชา ชัยเมธานันท์

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ The 4th ENRI International Workshop on ATM/CNS, Tokyo, 17 – 19 พฤศจิกายน 2558 ณ Tokyo, Japan

เรื่อง Aircraft 4D trajectories planning under uncertainties

โดย ดร.ศุภัชชา ชัยเมธานันท์

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ SSCI 2015, IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, Dec 2015, Cape Town, South Africa

เรื่อง The Development of Mission Planning Tool for Thailand’s Earth Observation Mission

โดย ดร.ศุภัชชา ชัยเมธานันท์ นายวสันชัย วงศ์สันติวนิช

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 14th International Conference on Space Operation (SpaceOps2016) ระหว่างวันที่ 16 - 20 พฤษภาคม 2559 ณ เมือง Daejeon ประเทศเกาหลีใต้

เรื่อง THEOS-2 Orbit Design : Equatotal Orbit Analysis and Damage Prevention Technique for the South Atlanic Magnetic Anomaly (SAMA)

โดย ดร.อัมรินทร์ พิมพ์หนู

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการนานาชาติ COSPAR: 41st Scientific Assembly 2016 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2559 ณ เมืองอิสตันบลู ประเทศตุรกี