ผลงานทางวิชาการ

2559 > Image Understanding

เรื่อง The Random Forest Approach for Land cover mapping

โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน

เผยแพร่ใน งานประชุม The 7th annual International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2016) วันที่ 20 - 22 มีนาคม 2559 กรุงเทพฯ

เรื่อง Incorporating Texture in Remote Sensing Image Classification Using a MLP Deep Neural Network

โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน

เผยแพร่ใน งานประชุม The 7th annual International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2016) วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2559 กรุงเทพฯ

เรื่อง Cloud cover automatic detection assessment for THEOS satellite image

โดย ดร.วรินทร์ธร เกียรติกรทวียศ

เผยแพร่ใน งานประชุม ECTI-CON 2016 วันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง UNSUPERVISED ENSEMBLE CHANGE DETECTION USING KERNEL PCA

โดย ดร.ภานุ เศรษฐเสถียร

เผยแพร่ใน งานประชุม ACRS 2015 วันที่ 19-23 ตุลาคม 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

เรื่อง AUTOMATIC DETECTION TECHNIQUE FOR REGION OF INTEREST IN THE SATELLITE IMAGE

โดย ดร.วรินทร์ธร เกียรติกรทวียศ

เผยแพร่ใน งานประชุม ACRS 2015 วันที่ 19-23 ตุลาคม 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

เรื่อง A Novel land cover mapping algorithm based on random forest and MARKOV random field

โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ IGARSS 2016 ระหว่างวันที่ 10 – 15 กรกฎาคม 2559 ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เรื่อง Rotation Matrix Sampling Scheme for Multidimensional Probability Distribution Transfer

โดย ดร.ภานุ เศรษฐเสถียร

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ ISPRS 2016 ระหว่างวันที่ 12 – 19 กรกฎาคม 2559 ณ กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเชค

เรื่อง Region of Interest Detection Based on Histogram Segmentation for Satellite Image

โดย ดร.วรินทร์ธร เกียรติกรทวียศ

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ ISPRS 2016 ระหว่างวันที่ 12 – 19 กรกฎาคม 2559 ณ กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเชค