ผลงานทางวิชาการ

2559 > Geo Informatics

เรื่อง Conceptual Analysis of Big Data Using Ontologies and EER

โดย ดร.กุลสวัสดิ์ จิตขจรวานิช

เผยแพร่ใน วารสาร Lecture Notes in Computer Science

เรื่อง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามมลพิษทางทะเล กรณีน้ำมันรั่วบริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

โดย นายณัทธร แก้วภู่

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5 วันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เดน จังหวัด กรุงเทพฯ

เรื่อง USE OF SATELLITE DATA AND POTENTIAL SURFACE ANALYSIS FOR URBAN EXPANSION OF SA KAEO PROVINCE, THAILAND

โดย นางธีรกานต์ ชัยคงทอง

เผยแพร่ใน งานประชุม ACRS 2015 วันที่ 19-23 ตุลาคม 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

เรื่อง SPATIAL CHARACTERISTICS OF THE SURFACE CIRCULATION AND WAVE CLIMATE USING HIGH-FREQUENCY RADAR

โดย นายอภิสิทธิ์ กองพรหม

เผยแพร่ใน งานประชุม ACRS 2015 วันที่ 19-23 ตุลาคม 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

เรื่อง Performance Comparison of Spatial Indexing Structures for Different Query Types

โดย ดร.กุลสวัสดิ์ จิตขจรวานิช

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ International Conference on Electrical, Electronics, Computer Science, Management and Mechanical Engineering (ICE2CSM2E- 2016) June 12, 2016 ณ Hyderabad, India