ผลงานทางวิชาการ

2558 > Material

เรื่อง การจำลองความเสียหายของวัสดุคอมโพสิทเนื่องจากการกระแทก ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต

โดย ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2557 ณ ขอนแก่น