ผลงานทางวิชาการ

2558 > Space

เรื่อง การบูรณาการระบบควบคุมดาวเทียมในโครงการ VOSSCA เพื่อใช้ควบคุมดาวเทียมไทยโชค

โดย นายเจรานนท์ พลายด้วง

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ EECON-37 เมื่อวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ขอนแก่น

เรื่อง การพัฒนาระบบวิเคราะห์เเละประมวลผลวงโคจรดาวเทียม

โดย นายประกาศิต อุดมธนะธีระ (ร่วมกับ ม.มหานคร ตาม MOU)

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ EECON-37 เมื่อวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ขอนแก่น

เรื่อง การดำเนินงานการสอบเทียบข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต ในช่วงระยะเวลา 6 ปีแรก CALIBRATION AND VALIDATION ON THAICHOTE IMAGE: 2008 - 2014

โดย นายธีรยุทธ สว่างศรี

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ Geoinfotech 2014 เมื่อวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงเทพฯ

เรื่อง Development of mission planning tool including optimization module

โดย ดร.พันธ์วดี ตั้งพัฒนากูล

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ APCC 2014 ระหว่างวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2557 ณ พัทยา ชลบุรี

เรื่อง Optimal Online Station-Keeping Strategy for Communication Satellites in Geosynchronous Orbit

โดย นายพรเทพ นวกิจกนก (ร่วมกับ ม.มหานคร ตาม MOU)

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ APCC 2014 ระหว่างวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2557 ณ พัทยา ชลบุรี

เรื่อง High-Fidelity Orbit Propagator for Precise Antenna Pointing in LEO Satellite Operation

โดย นายพรเทพ นวกิจกนก (ร่วมกับ ม.มหานคร ตาม MOU)

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ APCC 2014 ระหว่างวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2557 ณ พัทยา ชลบุรี

เรื่อง RSSI/IMU Sensor Fusion-Based Localization Using Unscented Kalman Filter

โดย นายประกาศิต อุดมธนะธีระ (ร่วมกับ ม.มหานคร ตาม MOU)

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ APCC 2014 ระหว่างวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2557 ณ พัทยา ชลบุรี

เรื่อง To the interface and beyond, Putting the “mmm” back into MMI

โดย นายรวิช สัจจะศิริ (ร่วมกับ TERMA ตาม MOU)

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ 65th IAC 2014 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2557 ณ แคนาดา

เรื่อง THE EVOLUTION OF GISTDA SATELLITE CONTROL CENTER

โดย นายวสันชัย วงศ์สันติวนิช

เผยแพร่ใน งานประชุม ACRS 2014 เมื่อวันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2557 ณ สหภาพพม่า

เรื่อง Feasible Area Determination tool for Earth Observation Satellite

โดย ดร.พันธ์วดี ตั้งพัฒนากูล

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ COMNETSAT 2014 เมื่อวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2557 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

เรื่อง Testing and Verification process in the development and implementation of new Satellite Control System for THAICHOTE satellite

โดย นายเจรานนท์ พลายด้วง

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ 30th ISTS (International symposium on Space Technology and Science ระหว่างวันที่ 4 – 10 กรกฎาคม 2558 ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

เรื่อง VICARIOUS CALIBRATION OF THAICHOTE OVER THAILAND

โดย นายธีรยุทธ สว่างศรี

เผยแพร่ใน งานประชุม ACRS 2014 เมื่อวันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2557 ณ สหภาพพม่า