ผลงานทางวิชาการ

2558 > Image Understanding

เรื่อง การศึกษาการขยายตัวของชุมชนเมืองสง่าปลูกสร้างพื้นที่ จังหวัดเชียงราย โดยแบบจำลองห่วงโซ่มาร์คอฟ

โดย นายชาคริส พิทักษ์รัตนสกุล

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ Geoinfotech 2014 เมื่อวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงเทพฯ

เรื่อง การจําแนกพื้นที่ป่าไม้จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต โดยวิธีการเชิงวัตถุแบบเงื่อนไขหลายหลักเกณฑ์

โดย นายคติวิช กันธา

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมปี 2557 เมื่อวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงเทพฯ

เรื่อง Assessment of Cloud Area using Field Server and Image Processing

โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน

เผยแพร่ใน งานประชุม ACRS 2014 เมื่อวันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2557 ณ สหภาพพม่า

เรื่อง Evaluation of Uncertainty in Classification Accuracy

โดย ดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์

เผยแพร่ใน งานประชุม ACRS 2014 เมื่อวันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2557 ณ สหภาพพม่า