ผลงานทางวิชาการ

2558 > Geo Informatics

เรื่อง Genetic Algorithm for Multi-objective p-Median Problem

โดย ดร.พันธ์วดี ตั้งพัฒนา

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ EECON-37 ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ขอนแก่น

เรื่อง การสร้างแบบจำลอง 3 มิติจากภาพหลายภาพ สำหรับมรดกทางวัฒนธรรม

โดย ดร.นรุตม์ สุนทรานนท์

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ Geoinfotech 2014 ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงเทพฯ

เรื่อง การสอบเทียบกล้องแบบทั่วไปโดยใช้ค่าความผิดพลาดในปริภูมิของวัตถุ

โดย ดร.ภานุ เศรษฐเสถียร

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ Geoinfotech 2014 ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงเทพฯ

เรื่อง Spatial-based Analysis for High-risk Erosion Area along the Coast of Thailand

โดย นางวราทิพย์ บัวแก้ว

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ 1st Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2014) ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงเทพฯ

เรื่อง Design of the Radar for Ocean’s Wave Monitoring and Warning System

โดย ว่าที่ ร.ต.วรธันย์ วิชากูล

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ 2014 Thailand – Japan Microwave (TJMW 2014) ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงเทพฯ

เรื่อง Index Generation for Satellite Image Retrieval

โดย นายภัทราวุฒิ ภู่ทอง

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2015) ระหว่างวันที่ 24-27 June 2015 Hua Hin, Thailand

เรื่อง Satellite-based Flooded Area and Depth Prediction  

โดย ดร.สิริพร กมลธรรม

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ 2015 Association of America Geographers Annual Meeting ระหว่างวันที่ 20-27 เมษายน 2558 ณ เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรื่อง Genetic Algorithm and Local Search Comparison for Solving Bi-objective p-Median Problem

โดย ดร.พันธ์วดี ตั้งพัฒนากูล

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการนานาชาติ 4th International Conference on Informatics, Electronics & Vision (ICIEV), ระหว่างวันที่ 15 – 18 June 2015, Kitakyushu International Conference Center, Fukuoka, Japan

เรื่อง Conceptual Analysis of Big Data Using Ontologies and EER

โดย ดร.กุลสวัสดิ์ จิตขจรวานิช

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการนานาชาติ The International Workshop on Machine Learning, Optimization and Big Data (MOD 2015), ระหว่างวันที่ 19-26 July 2015, Taormina, Messina (Sicily), Italy

เรื่อง 3D modeling from multi-views images for cultural heritage in WAT-PHO, Thailand

โดย ดร.นรุตม์ สุนทรานนท์

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ CIPA 2015 25th International Symposium: Recording, Documentation and Cooperation for Cultural Heritage), 31 August – 4 September 2015, Taipei, Taiwan