ผลงานทางวิชาการ

2558 > SAR

เรื่อง An Application of Satellite Images and Coastal Radar System for Oil Spill Monitoring

โดย นายณัทธร แก้วภู่

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ 2014 Thailand – Japan Microwave (TJMW 2014) ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงเทพฯ

เรื่อง Yangon Surface Displacement AS Detected BY INSAR Time Series Analysis

โดย ดร.อนุเผ่า อบแพทย์

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการนานาชาติ ACRS 2014 ระหว่างวันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2557 ณ สหภาพพม่า

เรื่อง A comparison of Radarsat-2 and MODIS vegetation indices for rice crop phenology in Thailand

โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium on Remote Sensing 2015 (ISRS 2015) ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2558 ณ ประเทศไต้หวัน