ผลงานทางวิชาการ

2558 > Climate

เรื่อง Combining ASTER Thermal Data and Spatialbased Insolation Model for Identification of Geothermal Active Areas

โดย ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ 17th International Conference on Astronomy and Space Sciences ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2558 ณ เมือง Dubai, UAE

เรื่อง A Decade of Changing Net Radiation over a Large Lake: Remote Sensing Approach for Water - Atmosphere Parameterizations

โดย ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ 2015 International Conference on Remote Sensing and Application (IRSA2015) ระหว่างวันที่ 8 – 11 เมษายน 2558 ณ นครลอสแองเจลีส สหรัฐอเมริกา