ผลงานทางวิชาการ

2558 > Agriculture

เรื่อง ระบบเก็บข้อมูลจากเเปลงเกษตรกรรม

โดย ดร.นรุตม์ สุนทรานนท์

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ EECON-37 เมื่อวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดขอนแก่น

เรื่อง การประเมินความผันแปรระยะพัฒนาการของข้าวจากภาพถ่ายในระบบ Field server

โดย ดร.ภานุ เศรษฐเสถียร ดร.พันธ์วดี ตั้งพัฒนากูล, ดร.นรุตม์ สุนทรานนท์, ดร.ภานุ เศรษฐเสถียร, ดร.ปรีสาร รักวาทิน และนายเกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ Geoinfotech 2014 ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงเทพฯ

เรื่อง Comparative results of Phenology Obtained from Satellite and Ground Observation Images on Paddy Field

โดย ดร.นรุตม์ สุนทรานนท์

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ IEECON 2015 The 2015 International Electrical Engineering Congress 18-20 March 2015 Phuket, Thailand

เรื่อง A Study of Rice Phenological Development Stages Estimation from Field Server Images

โดย ดร.พันธ์วดี ตั้งพัฒนากูล

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2015) เมื่อวันที่ 24-27 June 2015 Hua Hin, Thailand

เรื่อง Rice Crop Calendar Based on Phenology Analysis from Time-series Images

โดย ดร.นรุตม์ สุนทรานนท์

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2015) เมื่อวันที่ 24-27 June 2015 Hua Hin, Thailand

เรื่อง Rice Field Monitoring using Intrinsic Images Decomposed from Field Server Imagery

โดย ดร.ภานุ เศรษฐเสถียร

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการนานาชาติ ACRS 2014 ระหว่างวันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2557 ณ สหภาพพม่า

เรื่อง Rice Crop Phenology using Texture Analysis on Time – Series Images Obtained from Still Camera

โดย ดร.นรุตม์ สุนทรานนท์

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการนานาชาติ ACRS 2014 ระหว่างวันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2557 ณ สหภาพพม่า