ผลงานทางวิชาการ

2557 > SAR

เรื่อง A study of waterborne diseases during flooding using Radarsat-2 imagery and a back propagation neural network algorithm

โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน

เผยแพร่ใน วารสารวิชาการ Geomatics, Natural Hazards and Risk เผยแพร่วันที่ 9 ธันวาคม 2556

เรื่อง การตรวจวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกหลังเเผ่นดินไหว Tarlay ขนาด Mw 6.8 ปี 2011 ด้วยเทคนิค Time-Series InSAR

โดย นายอนุเผ่า อบแพทย์

เผยแพร่ใน วารสารวิชาการ สสสท. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2557

เรื่อง Unsupervised Segmentation of Synthetic Aperture Radar Inundation Imagery Using the Level Set Method

โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ ECTI – CON 2014 จังหวัดนครรราชสีมา ระหว่างวันที่ 14 -17 พฤษภาคม 2557

เรื่อง การติดตามการทรุดตัวของแผ่นดินในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย เทคนิค Time-Series InSAR

โดย นายอนุเผ่า อบแพทย์

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ วิศวรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 จังหวัดขอนแก่น (รางวัลบทความดีเด่น)

เรื่อง Classification of RADARSAT-2 full polarization time- series for irrigated rice plantation and yield estimation

โดย นางสาวชลธิชา จิตรไพบูลย์

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการนานาชาติ ACRS 2013 ระหว่างวันที่ 20 – 25 ตุลาคม 2556 ณ ประเทศอินโดนีเซีย