ผลงานทางวิชาการ

2557 > Climate

เรื่อง การศึกษาข้อมูลสถิติการปกคลุมของเมฆในประเทศไทย ปีพ.ศ. 2554 - 2555

โดย นายสุรัตน์ กำแพงแก้ว

เผยแพร่ใน ง านประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 56 กรุงเทพฯ