ผลงานทางวิชาการ

2557 > Image Understanding

เรื่อง A Joint Land Cover Mapping and Image Registration Algorithm Based on a Markov Random Field Model

โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน

เผยแพร่ใน วารสารวิชาการ Remote Sensing (Open Access) เผยแพร่วันที่ 15 ตุลาคม 2556

เรื่อง Urban Expansion Monitoring Using MODIS NDVI Time Series

โดย นายฐนกร ศรีธราพิพัฒน์

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการนานาชาติ ACRS 2013 ระหว่างวันที่ 20 – 25 ตุลาคม 2556 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

เรื่อง โครงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพยากรณ์เมฆ กับภาพถ่ายจากดาวเทียม TERRA

โดย นางสาวศิรินทรา อินทร์ถนอม

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2556