ผลงานทางวิชาการ

2557 > Geo Informatics

เรื่อง Web Map Application for Flood Management in Thailand

โดย นายภานุ เนื่องจำนงค์

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการนานาชาติ ACRS 2013 ระหว่างวันที่ 20 – 25 ตุลาคม 2556 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

เรื่อง การประยุกต์ใช้มาตรฐานคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ในประเทศไทย

โดย นางสาวสุภาวดี อินทแสง

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2556

เรื่อง Using Multiple Regression to Explain Spatial Variation of Annual Rainfall: A Case Study of the Northeast of Thailand

โดย ดร.สิริพร กมลธรรม

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการนานาชาติ Association of American Geographers 2014 ระหว่างวันที่ 8 – 12 เมษายน 2557 ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรื่อง Feature Extraction of Line-Scan LIDAR for Calibrating Camera and LIDAR

โดย ดร.ภานุ เศรษฐเสถียร

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ The International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2014), Ayutthaya, Thailand ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2557

เรื่อง A Novel Method for Extrinsic Parameters Estimation between a Single-Line Scan LiDAR and a Camera

โดย ดร.ภานุ เศรษฐเสถียร

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE 2014 Intelligent Vehicles Symposium (IV), Michigan, USA ระหว่างวันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2557

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน โดยประยุกต์ใช้ระบบ ภูมิสารสนเทศ บริเวณลุ่มน้ำคลองกุย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดย นายธีรวัฒน์ สุวรรณเลิศเจริญ

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2556