ผลงานทางวิชาการ

2557 > Agriculture

เรื่อง An Approach for Oil Palm Tree Detection Using Multispectral Imagery

โดย ดร.ภานุ เศรษฐเสถียร

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการนานาชาติ ACRS 2013 ระหว่างวันที่ 20 – 25 ตุลาคม 2556 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

เรื่อง Automatic Rice Crop Height Measurement Using a Field Server and Digital Image Processing

โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน

เผยแพร่ใน วารสารวิชาการ Sensors (Open Access) ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2557

เรื่อง Rice Growing Stage Monitoring in Small-scale Region Using ExG Vegetation Index

โดย ดร.ภานุ เศรษฐเสถียร

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ ECTI – CON 2014 จังหวัดนครรราชสีมา ระหว่างวันที่ 14 -17 พฤษภาคม 2557

เรื่อง Rice Cultivation and Harvest Date Identification Based on a Hidden Markov Model

โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ ECTI – CON 2014 จังหวัดนครรราชสีมา ระหว่างวันที่ 14 -17 พฤษภาคม 2557

เรื่อง Rice Cultivation and Harvest Date Estimation Using MODIS NDVI Time-series Data

โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ ECTI – CON 2014 จังหวัดนครรราชสีมา ระหว่างวันที่ 14 -17 พฤษภาคม 2557

เรื่อง Rice Cultivation Date Estimation using Progressive Iteration Approximation Time Series Modis Imagery

โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการนานาชาติ ACRS 2013 ระหว่างวันที่ 20 – 25 ตุลาคม 2556 ณ ประเทศอินโดนีเซีย