ประวัตินักวิจัย < ย้อนกลับ

ดร.ดิชพงษ์ ภูมิเกียรติศักดิ์
Dr.DITCHAPHONG PHOOMIKIATTISAK

ตำแหน่ง นักวิจัย

สังกัด สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy)

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • Computer Network
 • Mobile and Wireless Network
 • Computer Security, Data Communication
 • Network Protocol Design
 • Implementation


ประวัติการศึกษา
 • Doctor of Philosophy (PhD. in Computer Science) School of Computer Science,
  University of St Andrews, United Kingdom
  Dissertation: “Mobility as First Class Functionality: ILNPv6 in the Linux Kernel”
 • Master of Science (MSc. in Networks and Distributed Systems, with Distinction) School of Computer Science, University of St Andrews, United Kingdom Thesis: “ILNP mobility emulation in C using IPv6 on Linux”
 • Bachelor of Engineering (B.Eng. in Computer Engineering, with First Class Honour)
  Faculty of Engineering, Kasetsart University, Thailand (GPA 3.65)


ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
 • S. N. Bhatti, D. Phoomikiattisak, B. Simpson. IP without IP addresses. Proceedings of the 12 th Asian Internet Engineering Conference (AINTEC 2016). Bangkok, Thailand. Nov 2016.
 • D. Phoomikiattisak, S. N. Bhatti. Mobility as a First Class Function. Proceedings of the 11th IEEEInternational Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications(WiMob 2015). Abu Dhabi, UAE. Oct 2015.
 • S. N. Bhatti, D. Phoomikiattisak, R. J. Atkinson. Fast, Secure Failover for IP. Proceedings of the 33 rd IEEE Military Communications Conference (MILCOM 2014). Baltimore, MD, USA. Oct 2014.
 • D. Phoomikiattisak, S. N. Bhatti. IP-Layer Soft Handoff Implementation in ILNP. Proceedings of the9th ACM Workshop on Mobility in the Evolving Internet Architecture (MobiArch’14). Maui Hawaii, USA. Sep 2014.
 • D. Phoomikiattisak, S. N. Bhatti. Network Layer Soft Handoff for IP Mobility. Proceedings of the8th ACM workshop on Performance Monitoring and Measurement of Heterogeneous Wireless andWired Networks (PM2HW2N’13). Barcelona, Spain. Nov 2013.

บริการวิชาการ
 • Tutor: University of St Andrews. ผู้สอนพิเศษรายวิชา Computer Science in everyday life รับผิดชอบสอน และตรวจงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กลุ่ม 6-7 คน)
 • Lab Demonstrator: University of St Andrews. ผู้สาธิตการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java และ C รับผิดชอบให้คำปรึกษาทางด้านการเขียนโปรแกรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • วิทยากร บรรยายในหัวข้อ “Want seamless IP mobility? Throw away your IP address!” ณ งาน Multi-Service Networks Workshop 2014 ประเทศสหราชอาณาจักร
 • วิทยากรรับเชิญ (2014) บรรยายในหัวข้อ “Enabling IP Mobility with Identifier-Locator Network Protocol(ILNP)” ณ University of Stirling ประเทศสหราชอาณาจักร
 • วิทยากร บรรยายในหัวข้อ “Network Layer Soft Handoff for IP Mobility” ณ งาน SCOttish NetworkingEvent 2013 ประเทศสหราชอาณาจักร