ประวัตินักวิจัย < ย้อนกลับ

ดร.ศุภัชชา ชัยเมธานันท์
Dr.SUPATCHA CHAIMATANAN

ตำแหน่ง นักวิจัย

สังกัด สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy)

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • Operation Research
 • Hybrid-Metaheuristics Optimization
 • Air Traffic flow Management.


ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก : École Nationale de l’Aviation Civile (ENAC), Toulouse, France Ph.D. in applied mathematics and computer science 2014
 • ปริญญาโท : Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE), Toulouse, France Master of Science in aerospace mechanics and avionics 2010 (Major in aerospace automatic control and guidance)
 • ปริญญาตรี : Kasetsart University, Bangkok, Thailand Bachelor of Aerospace Engineering 2007


ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
 • S. Chaimatanan, D. Delahaye, and M. Mongeau, A hybrid metaheuristic optimizationalgorithm for strategic planning of 4D aircraft trajectories at the continent scale. In IEEE Computational Intelligence Magazine (CIM) Special Issue on Computational Intelligence inProduction and Logistics Systems (CIPLS).
 • S. Chaimatanan, D. Delahaye, and M. Mongeau, Strategic deconfliction of aircrafttrajectories. In Proceeding of ISIATM 2013, the 2nd International Conference onInterdisciplinary Science for Innovative Air Traffic Management, Toulouse (France), 2013.
 • S. Chaimatanan, D. Delahaye, and M. Mongeau. A methodology for strategic planning ofaircraft trajectories using simulated annealing. In Proceeding of ISIATM 2012, the 1stInternational Conference on Interdisciplinary Science for Innovative Air Traffic Management, Florida, 2012.

บริการวิชาการ
 • ถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงจากการบริการจราจรทางอากาศเป็นบริหารจราจรทางอากาศ ร่วมกับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และสถาบันการบินพลเรือน, กรุงเทพฯ, เมษายน 2558
 • ถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลง ATS to ATM, AIS to AIM ร่วมกับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สถาบันการบินพลเรือน และมหาวิทยาลัย ENAC, กรุงเทพฯ, พฤษภาคม 2558
 • ถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการด้าน Air traffic flow and capacity management ร่วมกับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สถาบันการบินพลเรือน และมหาวิทยาลัย ENAC, กรุงเทพฯ, กรกฎาคม 2558
 • เป็นวิทยากร ใน โครงการถ่ายทอดความรู้การบริหารจราจรทางอากาศเชิงบริหารการเปลี่ยนแปลง ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง
 • วิทยากรในการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ณ ห้องฝึกอบรม สทอภ. บางเขน