ประวัตินักวิจัย < ย้อนกลับ

ดร.ภานุ เศรษฐเสถียร
Dr.PANU SRESTASATHIERN

ตำแหน่ง นักวิจัย

สังกัด สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy)

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • Photogrammetry
 • Close Range Photogrammetry
 • Image Processing
 • Computer Vision


ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ / วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต/ วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ปริญญาโท The Ohio state university USA / Master of Science/ Geodetic Science (Digital Photogrammetry)
 • ปริญญาเอก The Ohio state university USA / Philosophy of Doctor/ Geodetic Science (Digital Photogrammetry)


ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
 • P. Srestasathiern, Geometric camera calibration in support of GIS, Encyclopedia of GIS, 2016.
 • C. Kitpracha, D. Promchot, P. Srestasathiern, and C. Satirapod., Precise Tropospheric DelayMap of Thailand using GNSS Precise Point Positioning Technique, Int. Journal of Geoinformatics, 2017.
 • พรวิลัย ค่ายชัยภูมิ เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ ทยาทิพย์ ทองตัน และ ภานุ เศรษฐเสถียร, แบบจำลองการหาค่าอุณหภูมิเฉลี่ยในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์โดยใช้ข้อมูลดาวเทียม AQUA เพื่อหาปริมาณไอน้ำในบรรยากาศจากข้อมูล GNSS สำหรับประเทศไทย, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, vol 18,26-33.
 • R. Suwantong, P. Srestasathiern, C. Satirapod, S. Chuang, and C. Kitpracha.,Mean atmospherictemperature model estimation for GNSSmeteorology Using AIRS and AMSU data, Engineeringand Applied Science Research, 44(1): January – March 2017.
 • P. Srestasathiern and P. Rakwatin., Oil Palm Tree Detection with High Resolution Multi-Spectral Satellite Imagery, Remote Sens., 6,9749-9774, 2014.
 • P. Srestasathiern and A. Yilmaz. Planar shape representation and matching under projectivetransformation. Comput. Vis. Image Underst., 115(11):1525-1535, November 2011.
 • G. Barsai, A. Yilmaz, S. Nagatajan and P. Srestasathiern. Registration images to LiDAR and GISdata without establisshing explicit correspondences. Journal of Photogrammetric Engineeringand Remote Sensing. (under reviewing process)
 • R. Suwantong, C. Satirapod, P. Srestasathiern and C. Kitpracha, Deriving the mean tropospheric temperature model using AIRS and AMSU for GNSS precipitable water vapour estimation, ION+
  GNSS, 2016.
 • R. Suwantong, P. Srestasathiern, S. Lawawirojwong, and P. Rakwatin, Moving horizon estimator with pre-Estimation for crop start date estimation in tropical area, 2016 American Control Conference (ACC), 2016.
 • R. Suwantong, P. Srestasathiern, S. Lawawirojwong, and P. Rakwatin, Moving horizon estimator with pre-Estimation for crop start date estimation in tropical area, 2016 American Control Conference (ACC), 2016.
 • P. Srestasathiern, S. Lawawirojwong, R. Suwantong and P. Phuthong, Rotation matrix sampling scheme for multidimensional probability distribution transfer, ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2016.
 • P. Srestasathiern, S. Lawawirojwong and R. Suwantong, Support vector regression for rice age estimation using satellite imagery, 13th international conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2016.
 • R. Suwantong, P. Srestasathiern, S. Lawawirojwong and P. Rakwatin, Accurate crop cultivation date estimation from MODIS using NDVI phases and extended Kalmanlter, 13th international conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2016.
 • T. Intarat, P. Rakwatin, P. Srestasathiern, P. Triwong, C. Tangsiriworakul and S. Noivun, Potential of sugar cane monitoring using synthetic aperture radar in central Thailand, Asian Conference on Remote Sensing (ACRS), October, 2015.
 • P. Srestasathiern, S. Lawawirojwong, N. Soontranon and P. Rakwatin, Unsupervised ensemble change detection using kernel PCA, Asian Conference on Remote Sensing (ACRS), October, 2015.
 • R. Suwantong, P. Srestasathiern, P. Rakwatin and S. Suwannachatkul, Tuning the extended Kalmanlter for rice cultivation date estimation in tropical area using MODIS NDVI data, Asian Conference on Remote Sensing (ACRS) October, 2015.
 • N. Soontranon, S. Lawawirojwong, K. Jitkajornwanich, P. Srestasathiern and P. Rakwatin, A comparison of ground and satellite based phenologies for monitoring rice field, Asian Conference on Remote Sensing (ACRS) October, 2015.
 • N. Soontranon, S. Lawawirojwong, P. Tangpattanakul, P. Srestasathiern and P. Rakwatin, Comparative results of phenology obtained from satellite and ground observation images on paddy eld, Applied Mechanics and Materials, 2015.
 • N. Soontranon, P. Srestasathiern and P. Rakwatin, Rice crop calendar based on phenology analysis from time-series images, 12th international conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON) 2015.
 • P. Phuthong, C. Lerdsudwichai and P. Srestasathiern, Index generation for satellite image retrieval, 12th international conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2015.
 • P. Rakwatin, S. Suwannachatkul, N. Soontranon, S. Lawavirojwong, P. Tangpattanakul and P. Srestasathiern, A comparison of RADARSAT-2 and MODIS vegetation indices for rice crop, International Symposium on Remote Sensing (ISRS) 2015
 • N. Soontranon, P. Srestasathiern and S. Lawawirojwong, 3D Modeling from Multi-views Images for Cultural Heritage in Wat-Pho, Thailand, - The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume 40, Issue 5, 2015.
 • P. Tulsuk, P. Srestasathiern, M. Ruchanurucks, T. Phatrapornnant and H. Nagahashi, A NovelMethod for Extrinsic Parameters Estimation between Single-Line Scan LiDAR and Camera, IEEE Intelligent Vehicles Symposium, 2014
 • P. Srestasathiern, N. Soontranon and P. Rakwatin, Rice eld monitoring using intrinsic image decomposed from eld server imagery, Asian Conference on Remote Sensing (ACRS), 2014.
 • N. Soontranon, P. Srestasathiern and P. Rakwatin, Rice crop phenology using texture analysis on time-series images obtained from still camera, Asian Conference on Remote Sensing (ACRS), 2014.
 • P. Srestasathiern and N. Soontranon, A novel camera calibration method for fish eye lenses using line features, ISPRS-Photogrammetric Computer Vision (PCV), 2014
 • N. Soontranon, P. Tangpattanakul and P. Srestasathiern and P. Rakwatin, An agricultural monitoring system: Field server data collection and analysis on paddy field, 14th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), 2014
 • N. Soontranon, P. Srestasathiern and P. Rakwatin, Rice Growing Stage Monitoring in Small-scale Region Using ExG Vegetation Index, 11th international Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2014
 • P. Tulsuk, M. Ruchanurucks and P. Srestasathiern, Feature extraction of line-scan LiDAR for calibrating camera and LiDAR, The International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems, 2014
 • P. Srestasathiern and P. Rakwatin., A method for oil palm tree counting, Asian Conference on Remote Sensing (ACRS), 2013
 • P. Srestasathiern and A. Yilmaz. View Invariant Object Recognition. In: IAPR 2016
 

บริการวิชาการ
 • วิทยากรบรรยาย เรื่อง การปรับแก้ความเพี้ยนเชิงเรขาคณิตของภาพถ่ายดาวเทียมTerrain analysis
 • วิทยากรบรรยาย เรื่อง การประมวลผลภาพถ่ายจาก UAV
 • วิทยากรบรรยาย เรื่อง การใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ในการสำรวจและจัดทำแผนที่ป่าไม้รายละเอียดสูง ณคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษ รายวิชา ทล 325 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การแยกส่วนถนนทางความหมายออกจากภาพถ่ายระยะไกลโดยใช้โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชันนอลเชิงลึกและตัวชี้วัดภูมิทัศน์ นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยากรบรรยายหัวข้อ การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต (Geometric Correction) ในการฝึกอบรมหลักสูตร การประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลจากระยะไกล ณ ห้องฝึกอบรม สทอภ. บางเขน
 • วิทยากรในการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ณห้องฝึกอบรม สทอภ. บางเขน
 • วิทยากรในการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร International Training Course on Building Efficiency of UAVImage Processing for ASEAN Countries ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 • วิทยากรในการฝึกอบรม หลักสูตร แบบจำลองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ณ สทอภ.บางเขน
 • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การแยกส่วนถนนทางความหมายออกจากภาพถ่ายระยะไกลโดยใช้โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชันนอลเชิงลึกและตัวชี้วัดภูมิทัศน์
 • คณะกรรมการพิจารณาบทความ
 1. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing (PE&RS)
 2. IEEE Intelligent Vehicles Symposium
 3. ISPRS Congress
 4. Computer and Electronics in Agriculture
 5. Computing and Visualization in Science
 6. Remote Sensing
 • ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (Co-advisor) ระดับปริญญาโท
 1. นายภัคพจน์ ตุลสุข เรื่อง การอสอบเทียบค่าการวางตัวภายนอกระหว่างกล้อง และ LiDAR
 2. นายภัทราวุธ ภู่ทอง เรื่อง การสร้างดัชนี (Index) ของภาพดาวเทียมแบบอัตโนมัติ
 3. นายเทวัญ สันติเทวากุล เรื่อง 3D reconstruction from multiple images