ประวัตินักวิจัย < ย้อนกลับ

ดร.ชยพล อินอาน
Dr.CHAYAPOL INARN

ตำแหน่ง นักวิจัย

สังกัด สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy)

สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • Fractional Order Robust Control Design and Implementation
  • Automatic Control (Attitude Control, Path Tracking, Path Planning of Unmanned Aerial system (UAs)
  • Design and Implementation
  • Unmanned System Design Integration & Test
  • Satellite System


ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาเอก สาขา Automatic control engineering จากมหาวิทยาลัย BORDEAUX 1 ประเทศฝรั่งเศส
  • ปริญญาโท สาขา Electronic Electro-technic Automatic Specialty: automatic, products and signal Course: Automatic Control and Mechatronics, Automobile, Aeronautics and Space จากมหาวิทยาลัย BORDEAUX 1 ประเทศฝรั่งเศส
  • ปริญญาโท Specialized MASTER สายอาชีพ สาขา Aeronautics and Space, astronautics, option: satellitesand systems จาก ISAE: InstitutSupérieur de l'Aéronautique et de l'Espace
  • โครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนวิศวกร SUPAERO (ENSAE): Écolenationalesupérieure de l'aéronautique etde l'espace กับ ENSICA: Écolenationalesupérieured'ingénieurs de constructions aéronautiques เมือง Toulouse ประเทศฝรั่งเศส


ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
  • Melchior P., Inarn C., Metoui B., Oustaloup A. “Robust path planning for Unmanned AerialSystem (UAs) based on fractional attractive forces in 3-D space”, Mathematical and ComputerModelling of Dynamical Systems.
  • Melchior P., Inarn C., Oustaloup A. (August 2009), “Path Tracking Design by Fractional Pre-filterExtension to Square MIMO Systems”, ASME 2009, San Diego, California, USA.
  • Melchior P., Inarn C., Metoui B., Oustaloup A. (February 2012), “Robust path planning forMobile Robot Based on Fractional Attractive Force in 3-Dimension space”, MATHMOD 2012,Vienne International conference on Mathematical Modelling.
  • Inarn C., Melchior P., Metoui B., Oustaloup A. (May 2012). “Robust path planning for 3Ddynamic environment based on fractional attractive force”, The 5th symposium on FractionalDifferentiation and Its Applications, Hohai University, Nanjing, China.
  • Melchior P., Yousfi N.,Inarn Ch., Derbel N. a, Oustaloup A. (February 4-6, 2013), "Path trackingdesign based on I/O Davidson-Cole transfer function for square MIMO systems", IFACFDA'13,Grenoble, France.

บริการวิชาการ
  • ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย สวทช ประจำปี 2559 จำนวน 2 เรื่อง
  • การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวบนหุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก เพื่อสำรวจและจัดทำแผนที่หญ้าทะเลและทรัพยากรชายฝั่ง บริเวณหาดหยงหลำและเกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
  • การวิจัยและพัฒนาพัฒนาเทคนิคการสำรวจพะยูนจากทางอากาศโดย อากาศยานไร้คนขับ ในพื้นที่บริเวณหาดหยงหลำ และเกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
  • ประเมินโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี 2559 เรื่อง "ชุดโปรแกรมพร้อมอุปกรณ์ควบคุมอากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุนและเรือสำรวจหยั่งลึกน้ำสำหรับการสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศรายละเอียดสูง"
  • คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในโครงการ “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV )” ประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • คณะกรรมการประกวดอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle :UAV) ประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย การสำรวจพยูนด้วยอากาศยานไร้นักบินขับ สวทช. 2560