ประวัตินักวิจัย < ย้อนกลับ

ดร.ทิพวรรณ วันวิเวก
Dr.TIPPAWAN WANWIWAKE

ตำแหน่ง นักวิจัยชำนาญการ

สังกัด สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy)

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • Satellite
 • Electrical/Computer Engineering: Satellite Design
 • Ground and Space Segments includes Acquisition
 • Processing and Archiving Subsystems
 • Bi-static Configurations
 • Radar/SAR Payload Systems
 • Power Subsystem


ประวัติการศึกษา
 • MPhil/PhD Satellite Engineering programme in the Faculty of Engineering and Physical Scienceson
  "A Microsatellite Based Synthetic Aperture Radar (SAR)", University of Surrey, United Kingdom
 • MSc - Satellite Engineering (Extended project) - "Study of a Microsatellite Bi-static SAR System",
  University of Surrey, United Kingdom
 • Bachelor of Engineering (Electrical and Computer Engineering (3½ Years acceleration program),
  Queensland University of Technology, Australia


ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
 • WANWIWAKE, T. 2014 GISTDA's Microsatellite Project Plan, Asia Oceania Geosciences Society(AOGS) 2014. Sapporo, Japan.
 • WANWIWAKE, T. 2013 GISTDA'S MICRO AND SMALL SATELLITE PROJECT PLAN Asian Conferenceon Remote Sensing (ACRS) 2013. Bali, Indonesia.
 • WANWIWAKE, T. 2011 A Microsatellite Based Synthetic Aperture Radar (SAR), Surrey SpaceCentre, University of Surrey, UK.
 • WANWIWAKE, T. & UNDERWOOD, C. 2010 A Bi/Multi-Static Microsatellite SAR Constellation. InSANDAU, R., ROESER, H. P. & VALENZUELA, A. (eds.) Small Satellite Missions for Earth Observation. Springer Berlin Heidelberg.
 • WANWIWAKE, T. & UNDERWOOD, C. 2010 Microsatellite Based Frequency ModulatedContinuous Wave Bi-static SAR. Asian Conference on Remote Sensing (ACRS) 2010. Hanoi,Vietnam.
 • WANWIWAKE, T., UNDERWOOD, C., SWEETING M., 2009 A Microsatellite Based Bistatic SyntheticAperture Radar (SAR). International Academy of Astronautics (IAA) Symposium, Germany.
 • โครงการ Cubesat ต้นแบบเพื่อพัฒนาบุคลากร และเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิศวกรรมดาวเทียม
 • ร่วมผลิตตำราชุดวิชา 99707 หนังสือระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการประยุกต์ (GeographicInformation System and Applications) หน่วยที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และหน่วยที่ 12 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านอุตุนิยมวิทยา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บริการวิชาการ
 • วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “Space Education the series CAN SAT CUBE SAT” กิจกรรม Gistda Space Camp ครั้งที่ 2
  ณ อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 • กรรมการบทความ และวิทยากรนำเสนอบทความ หัวข้อ “การกำจัดขยะอวกาศ ในงานประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับเยาวชน ครั้งที่ 1: Geo-science Youth Forum 2016 ณ อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธรอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี