ประวัตินักวิจัย < ย้อนกลับ

ดร.พิสุทธิ นาคหมื่นไวย
Dr.PISUT NAKMUENWAI

ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศชำนาญการ

สังกัด สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy)

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • Software Development
 • Database
 • Web Map Application
 • GIS
 • Remote Sensing
 • SAR


ประวัติการศึกษา
 • Doctor of Philosophy (Engineering), 2017.
  Division of Architecture and Urban Science, Faculty of Engineering, Chiba University, Chiba, Japan
  Dissertation: “Use of Multi-Temporal High-Resolution SAR Images for Monitoring Flood Situation and Typhoon Effects”
 • Master of Science (Forestry), 2002.
  Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Thailand (GPA 3.32)
  Thesis: “Application of Geographic Information System and Remote Sensing to Study Plant Community Succession in Eastern ThungYai Naresuan Wildlife Sanctuary”
 • Bachelor of Science (Forestry), 1998.
  Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, 1998. (GPA 2.80)


ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
 • Nakmuenwai, P., Yamazaki, F., and Liu, W., 2017,Automated Extraction of Inundated Areas from Multi-Temporal Dual-Polarization RADARSAT-2 Images for the 2011 Central Thailand Flood. Remote Sens. (In Review).
 • Nakmuenwai, P., Yamazaki, F., and Liu, W., 2016,Multi-temporal Correlation Method for Damage Assessment of Buildings from High-Resolution SAR Images of the 2013 Typhoon Haiyan. JDR. Vol.11, No.3, 577-592.
 • Nakmuenwai, P., Yamazaki, F., 2014,Damage Investigation for The 2013 Typhoon Haiyan in The Philippines using Multi-Temporal Cosmo-Skymed Images, The 35th International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2261-2264.
 • Nakmuenwai, P., Yamazaki, F., 2014,Extraction of Flooded Areas in The 2011 Thailand Flood from Radarsat-2 and ThaiChote Images, The 35th International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 3354-3357.
 • Nakmuenwai, P., Yamazaki, F.,2013,Flooded Areas Extraction due to The 2011 Thailand Flood Using Radarsat-2 And Thaichote Imagery Data. The 34th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS), 8 pages.
 • Kaewsing, W., Nakmuenwai, P., Luckkum, M., 2012,Development of Automated Displaying System of Numerous Reports for Satellite Based Surface Water Maps. The 33rd Asian Conference on Remote Sensing (ACRS), 7 pages.
 • พิสุทธิ นาคหมื่นไวย, 2008, “การพัฒนาระบบงานภายในเพื่อเตรียมภาพถ่ายจากดาวเทียมก่อนใช้งานตามแนวทางรหัสเปิด กรณีศึกษา: ผนวกชั้นข้อมูลภาพดาวเทียม LANDSAT-5 แบบคงค่าพิกัดอ้างอิงตามต้นฉบับ (In-House Production Development on Satellite Imagery Pre-process According to Open Source Solution Case Study: Consistency of Geo-transformation on LANDSAT-5 Layers Stacking), การประชุมวิชาการการแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2551, ประเทศไทย.
 • Nakmuenwai, P.,2006,The Dynamic WMS Web Client Development with AJAX. The 6th Free and Open Source Software for Geoinformatics (FOSS4G), (FOSS4G2006), University of Lausanne Switzerland,7 pages.

บริการวิชาการ
 • วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่แบบหลายผู้ใช้ (Multi-user Geodatabase management)” สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิศาสตร์สารสนเทศ (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2552
 • วิทยากรพิเศษรายวิชา “253512 Advanced Geographic Information Systems” หัวข้อการบรรยาย“Internet GIS” มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 28 ธันวาคม 2551
 • วิทยากรพิเศษโครงการ “คืนความรู้สู่ภูมิลำเนาเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” หัวข้อการบรรยาย“Map Server Training and Capacity Building Programme” สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิศาสตร์สารสนเทศ (องค์การมหาชน) วันที่ 30 กันยายน 2551
 • วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (Internet GIS Technology and Web Map Server Development)” สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิศาสตร์สารสนเทศ (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 13 -16 พฤษภาคม 2551