ประวัตินักวิจัย < ย้อนกลับ

นายปฏิเวธ เฉลิมพงษ์
Mr.PATIWET CHALERMPONG

ตำแหน่ง นักภูมิสารสนเทศ

สังกัด สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy)

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • Remote Sensing
 • GIS
 • Object-Based Image Analysis


ประวัติการศึกษา
 • Ph.D. candidate in Remote Sensing and GIS,
  Faculty of Geosciences, Ludwig-Maximilians-University, Munich, Germany
 • Master of Science (M.Sci. in Human Settlement planning Geography)
  Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Bangkok,Thailand
  Thesis: Guidelines for community management in landslide risk areas of East-coastof the gulf of watershed, Thailand
 • Bachelor of Science (B.Sci. in Geography)
  Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University, Chonburi, Thailand


ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
 • Chalermpong, P. 2004, Urban Mapping by High Resolution Satellite Data, The 25th AsianConference on Remote Sensing, November 2004. Chiang Mai, Thailand.
 • Chalermpong, P. 2002, Guidelines for community management in landslide risk areas of Eastcoastof the gulf of watershed, Thailand. The 23rd Asian Conference on Remote Sensing,November 2002. Kathmandu, Nepal.
 • Apaphan,P., Chalermpong, P., Munnae, W., Pibool, S., 2005, The Guideline to Apply InformationTechnology for Natural Hazard Management. NRCT

บริการวิชาการ
 • วิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "หลักการพื้นฐานและการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตา"
  ณ สทอภ.
 • วิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การประยุกต์ใช้ข้อมูล GIS ในการจัดการปัญหานมโรงเรียน"
  ณ สทอภ.